CHEMIA - poziom rozszerzony


KURS MATURALNY Z CHEMII

POZIOM ROZSZERZONY

 

PLAN ZAJĘĆ na rok szkolny 2014/2015

 


 

OPIS ZAJĘĆ:

 

Zajęcia składają się z trzech części: pierwsze 30 minut to mini wykład w postaci prezentacji power point przedstawiający tematykę zajęć, pozostałe 90 min poświęcone jest na rozwiązywanie zadań maturalnych m.in. z arkuszy maturalnych z ubiegłych lat.

 

Zadania zostały zebrane w zestawach powtórzeniowych, obejmujących cały zakres materiału z chemii na poziomie rozszerzonym, nad którymi pod opieką Prowadzącego będą pracować uczestnicy kursu. Trzecią integralną częścią zajęć są zadania do samodzielnego rozwiązania przez ucznia w domu. Do zadań uczeń otrzyma klucz odpowiedzi z dokładnym ich rozwiązaniem.

 

W planie zajęć przewidziany jest także czas na samosprawdzenie się uczniów w postaci rozwiązywania zestawów maturalnych obejmujących dwa lub więcej działów i ocenianych według skali punktacji egzaminu maturalnego. Będzie to krótki 15 minutowy test maturalny, pozwalający ocenić stopień przyswojenia wiedzy z przerobionego na zajęciach materiału. Test maturalny omawiany jest na tych samych zajęciach.

 

Dodatkowo podczas kursu przewidziany jest czas na dwie wewnętrzne próbne matury (150min) oceniane według skali punktacji egzaminu maturalnego.

 

 


 

 

Rozkład materiału na zajęciach:

 

 


 

 

ZAJĘCIA - 1

 

TERMIN: 10 - 16 wrzesień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Liczba atomowa i masowa. Cząstki elementarne. Izotopy. Naturalne przemiany promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu. Masa atomowa, atomowa jednostka masy. Budowa układu okresowego. Okresowość zmian właściwości fizykochemicznych pierwiastków w układzie. Bloki konfiguracyjne w układzie. Konfiguracja elektronowa pierwiastków a położenie w układzie okresowym.

 


 

ZAJĘCIA - 2

 

TERMIN: 17 - 23 wrzesień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Mechanika kwantowa. Orbitale atomowe. Hybrydyzacja atomów w cząsteczkach. Diagramy energetyczne. Wiązania sigma, pi. Rząd wiązania. Przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek.

 


 

ZAJĘCIA - 3

 

TERMIN: 24 - 30 wrzesień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Elektroujemność. Przekształcanie atomów w jony. Wiązanie jonowe, kowalencyjne, metaliczne, koordynacyjne i wodorowe. Wzory elektronowe cząsteczek. Moment dipolowy. Cząsteczki polarne i niepolarne. Właściwości fizyczne substancji a typ wiązania.

 


 

ZAJĘCIA - 4

 

TERMIN: 1 - 7 październik 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 1-3.

 

Podstawowe pojęcia związane z molem i masą molową. Warunki normalne i standardowe. Równanie Clapeyrona. Wydajność reakcji. Stechiometria hydratów. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.

 


 

ZAJĘCIA - 5, 6

 

TERMIN: 8 - 21 październik 2012r.

LICZBA GODZIN - 4h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Podstawowe prawa chemiczne i ich zastosowanie do obliczeń chemicznych. Reakcje przebiegające w stosunku stechiometrycznym i niestechiometrycznym. Podział reakcji chemicznych. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.

 


 

ZAJĘCIA - 7

 

TERMIN: 12 - 28 październik 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 4-6.

 

Systematyka związków nieorganicznych: wodorki, tlenki – budowa, podział, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne. Reakcje tlenków i wodorków z wodą. Pojęcie amfoteryczności: związki amfoteryczne i ich zachowanie się wobec różnych reagentów.

 


 

ZAJĘCIA - 8

 

TERMIN: 29 październik 2012r. - 4 listopad 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Systematyka związków nieorganicznych: kwasy, wodorotlenki (zasady) – budowa, podział, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne. Reakcje kwasów i wodorotlenków. Moc kwasów i zasad. Teorie kwasów i zasad (Arrhenius, Brönsted, Lewis).

 


 

ZAJĘCIA - 9

 

TERMIN: 5 - 11 listopad 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Systematyka związków nieorganicznych: sole – budowa, podział, nazewnictwo, otrzymywanie, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne. Budowa, nazewnictwo oraz zastosowanie związków kompleksowych. Typy wskaźników i ich rola w chemii. Wskaźniki kwasowo – zasadowe i ich praktyczne zastosowanie.

 


 

ZAJĘCIA - 10

 

TERMIN: 12 - 18 listopad 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Projektowanie i opisywanie doświadczeń ilustrujących różnice w aktywności metali i fluorowców oraz eksperymentów chemicznych związanych z właściwościami fizycznymi i chemicznymi wodorków, tlenków, kwasów, wodorotlenków i soli. Identyfikacja wybranych związków nieorganicznych.

 


 

ZAJĘCIA - 11

 

TERMIN: 19 - 25 listopad 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 7-10.

 

Pojęcie rozpuszczania i rozpuszczalności substancji (krzywe rozpuszczalności). Metody rozdzielania mieszanin. Podział mieszanin. Podział roztworów. Właściwości roztworów właściwych i koloidalnych. Własności koligatywne roztworów.

 


 

ZAJĘCIA - 12

 

TERMIN: 26 listopad 2012r. - 2 grudzień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Sposoby wyrażania stężeń roztworów. Sporządzanie roztworów o określonych stężeniach. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów. Przeliczanie stężeń. Zadania rachunkowe.

 


 

ZAJĘCIA - 13

 

TERMIN: 3 - 9 grudzień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Reakcje i procesy zachodzące w roztworach wodnych (dysocjacja, reakcje zobojętniania, reakcje strąceniowe, hydroliza). Jonowa interpretacja równań reakcji strąceniowej, zobojętniania, hydrolizy soli. Wykładnik stężenia jonów wodorowych. Skala pH, jako miernik kwasowości i zasadowości roztworów. Stała i stopień dysocjacji elektrolitu. Iloczyn jonowy wody. Prawa i obliczenia dotyczące równowagi w roztworach wodnych. Iloczyn rozpuszczalności substancji. Wskaźniki w chemii. Zadania rachunkowe.

 


 

ZAJĘCIA - 14

 

TERMIN: 10 - 16 grudzień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 11-13.

 

Charakterystyka metali lekkich – blok s (litowce, berylowce). Właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych ich związków. Planowanie eksperymentów chemicznych dotyczących tych zagadnień.

 


 

ZAJĘCIA - 15

 

TERMIN: 17 - 23 grudzień 2012r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

 

Charakterystyka pierwiastków grup 13-18. Położenie w tablicy i właściwości pierwiastków bloku p, tj.: glin, tlen, azot, chlor, fluor, węgiel, krzem, fosfor, siarka, gazy szlachetne. Właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych ich związków. Planowanie eksperymentów chemicznych dotyczących tych zagadnień.

 

 


 

PIERWSZA PRÓBNA MATURA

POZIOM ROZSZERZONY (150 min)

 

 


 

 

 


 

ZAJĘCIA - 16


TERMIN: 2 - 6 styczeń 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Charakterystyka metali ciężkich – blok d (Fe, Cr, Mn, Zn, Cu, Ag). Wodór – otrzymywanie i właściwości. Budowa i właściwości podstawowych połączeń podanych pierwiastków. Eksperymenty chemiczne z udziałem wymienionych substancji.

 


 

ZAJĘCIA - 17


TERMIN: 7 - 13 styczeń 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja. Reakcje redoks, bilans elektronowy równania redoks. Rozwiązywanie zadań z uwzględnieniem bilansu elektronowego.

 


 

ZAJĘCIA - 18


TERMIN: 14 - 20 styczeń 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:


Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 14-17.

 

Kinetyka reakcji chemicznych. Równanie kinetyczne reakcji. Wpływ stężenia i temperatury na szybkość reakcji. Rząd reakcji. Statyka reakcji chemicznych. Prawo działania mas. Stała równowagi. Reguła przekory. Zadania rachunkowe.

 


 

ZAJĘCIA - 19


TERMIN: 21 styczeń - 27 styczeń 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Termodynamika – równanie termochemiczne, efekty cieplne przemian chemicznych i fizycznych, pojęcie entalpii i entropii, reakcje egzo- i endoenergetyczne, prawo Hessa (włącznie z obliczeniami opartymi na cyklach termochemicznych). Zadania rachunkowe.

 ZAJĘCIA - 20


TERMIN: 28 styczeń - 3 luty 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Szereg aktywności metali. Ogniwa galwaniczne. Prawa elektrolizy. Procesy katodowe i anodowe. Korozja i metody jej zapobiegania. Zadania rachunkowe.

 


 

ZAJĘCIA - 21


TERMIN: 4 - 10 luty 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:


Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 18-20.

 

Węglowodory alifatyczne. Budowa i właściwości. Reakcje substytucji, addycji, polimeryzacji, kondensacji i eliminacji – mechanizmy przebiegu reakcji. Warunki reakcji – przewidywanie produktów organicznych.

 


 

ZAJĘCIA - 22


TERMIN: 11 - 17 luty 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Węglowodory cykliczne i aromatyczne. Budowa i właściwości. Reakcje substytucji, addycji, polimeryzacji, kondensacji i eliminacji – mechanizmy przebiegu reakcji. Warunki reakcji – przewidywanie produktów organicznych. Obliczenia związane z ustalaniem wzorów węglowodorów – analiza spaleniowa.

 


 

ZAJĘCIA - 23


TERMIN: 18 luty - 24 luty 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Halogenopochodne węglowodorów. Reguła Miarkownikowa i Zajcewa. Alkohole – podział, nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne. Porównanie alkoholi mono - i polihydroksylowych. Charakterystyka fenoli. Zadania problemowe.

 


 

ZAJĘCIA - 24


TERMIN: 25 luty 2013r. - 3 marzec 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 21-23.

 

Związki karbonylowe (aldehydy, ketony) – podobieństwa i różnice. Próba Tollensa i Trommera

 


 

ZAJĘCIA - 25


TERMIN: 4 marzec - 10 marzec 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:


Kwasy karboksylowe i ich pochodne (sole, estry, amidy, bezwodniki kwasowe). Mechanizm mycia i prania. Hydroliza kwasowa i zasadowa. Aminy. Tłuszcze.

 


 

ZAJĘCIA - 26


TERMIN: 11 marzec - 17 marzec 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Izomeria konstytucyjna (szkieletowa, pozycyjna, geometryczna) alkenów, izomeria konstytucyjna (szkieletowa i pozycyjna) alkinów. Elementy izomerii optycznej. Zadania problemowe i testowe.

 


 

ZAJĘCIA - 27


TERMIN: 18 - 24 marzec 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Hydroksykwasy i ketokwasy. Aminokwasy – budowa, nomenklatura, właściwości (amfoteryczność). Punkt izoelektryczny. Wiązanie peptydowe i jego cechy. Peptydy. Reakcje kondensacji i polikondensacji. Pojęcie denaturacji, wysalania, peptyzacji, koagulacji. Białka – reakcje charakterystyczne.

 


 

ZAJĘCIA - 28


TERMIN: 25 - 31 marzec 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Węglowodany – budowa, podział i właściwości. Pentozy i heksozy. Wzory Fischera i Hawortha. Disacharydy i polisacharydy. Porównanie cukrów redukujących i nieredukujących. Kwasy nukleinowe. Zadania problemowe.

 


 

ZAJĘCIA - 29


TERMIN: 1 – 7 kwiecień 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:


Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 24-28.

 

Chemia a ochrona środowiska. Powstawanie najbardziej powszechnych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego przechowywania i zastosowania najważniejszych substancji chemicznych. Znaczenie i zastosowanie surowców mineralnych. Wykorzystanie tworzyw sztucznych w życiu współczesnego człowieka.

 


 

ZAJĘCIA - 30, 31


TERMIN: 8 – 21 kwiecień 2013r.

LICZBA GODZIN - 4h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Rozwiązywanie zadań doświadczalnych, na zajęciach 30 z chemii nieorganicznej, a na zajęciach 31 z chemii organicznej. 


W zadaniach tych uczeń z pomocą nauczyciela wykona następujące polecenia:

 • przedstawi problem badawczy - określi cel eksperymentu (czego poszukuje i dlaczego),
 • wyjaśni, jaki był cel zaprezentowanego w zadaniu eksperymentu,
 • sformułuje hipotezę badawczą, dotyczącą przebiegu określonego zjawiska,
 • zaplanuje przebieg doświadczenia,
 • wskaże odpowiednią metodę pomiaru lub obserwacji,
 • dokona wyboru zestawu eksperymentalnego,
 • przedstawi kolejność wykonywanych czynności,
 • zaprojektuje sposób zapisania wyników pomiarowych (tabela, wykres itp.),
 • opracuje wyniki,
 • sformułuje wnioski, wynikające z analizy danych doświadczalnych,
 • dokona analizy wyników,
 • porówna otrzymane wyniki z postawioną hipotezą,
 • oceni poprawność wybranej metody doświadczalnej,
 • zaproponuje praktyczne zastosowanie wyników doświadczenia.

 


ZAJĘCIA - 32


TERMIN: 22 – 28 kwiecień 2013r.

LICZBA GODZIN - 2h


REALIZOWANE TEMATY:

 

Zajęcia przeznaczone na dodatkowe zadania ćwiczące umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów zawartych w arkuszach maturalnych (rozwiązywanie arkuszy maturalnych z ubiegłych lat).

 


 

DRUGA PRÓBNA MATURA

POZIOM ROZSZERZONY (150 min)