CHEMIA - poziom rozszerzony


KURS MATURALNY Z CHEMII

POZIOM ROZSZERZONY

 

PLAN ZAJĘĆ na rok szkolny 2015/2016

 


 

OPIS ZAJĘĆ:

 

Zajęcia składają się z trzech części: pierwsze 30 minut to mini wykład w postaci prezentacji power point przedstawiający tematykę zajęć, pozostałe 90 min poświęcone jest na rozwiązywanie zadań maturalnych m.in. z arkuszy maturalnych z ubiegłych lat.

 

Zadania zostały zebrane w zestawach powtórzeniowych, obejmujących cały zakres materiału z chemii na poziomie rozszerzonym, nad którymi pod opieką Prowadzącego będą pracować uczestnicy kursu. Trzecią integralną częścią zajęć są zadania do samodzielnego rozwiązania przez ucznia w domu. Do zadań uczeń otrzyma klucz odpowiedzi z dokładnym ich rozwiązaniem.

 

W planie zajęć przewidziany jest także czas na samosprawdzenie się uczniów w postaci rozwiązywania zestawów maturalnych obejmujących dwa lub więcej działów i ocenianych według skali punktacji egzaminu maturalnego. Będzie to krótki 15 minutowy test maturalny, pozwalający ocenić stopień przyswojenia wiedzy z przerobionego na zajęciach materiału. Test maturalny omawiany jest na tych samych zajęciach.

 

Dodatkowo podczas kursu przewidziany jest czas na dwie wewnętrzne próbne matury (150 minut) oceniane według skali punktacji egzaminu maturalnego.

 


 

Rozkład materiału na zajęciach:

 


ZAJĘCIA - 1

TERMIN: 28 wrzesień - 4 październik 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Liczba atomowa i masowa. Cząstki elementarne. Izotopy. Naturalne przemiany promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu. Masa atomowa, atomowa jednostka masy. Budowa układu okresowego. Okresowość zmian właściwości fizykochemicznych pierwiastków w układzie. Bloki konfiguracyjne w układzie. Konfiguracja elektronowa pierwiastków a położenie w układzie okresowym.


ZAJĘCIA - 2

TERMIN: 5 - 11 październik 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Mechanika kwantowa. Orbitale atomowe. Hybrydyzacja atomów w cząsteczkach. Diagramy energetyczne. Wiązania sigma, pi. Rząd wiązania. Przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek.


ZAJĘCIA - 3

TERMIN: 12 - 18 październik 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Elektroujemność. Przekształcanie atomów w jony. Wiązanie jonowe, kowalencyjne, metaliczne, koordynacyjne i wodorowe. Wzory elektronowe cząsteczek. Moment dipolowy. Cząsteczki polarne i niepolarne. Właściwości fizyczne substancji a typ wiązania.


ZAJĘCIA - 4

TERMIN: 19 - 25 październik 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 1-3.

Podstawowe pojęcia związane z molem i masą molową. Warunki normalne i standardowe. Równanie Clapeyrona. Wydajność reakcji. Stechiometria hydratów. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.


ZAJĘCIA - 5, 6

TERMIN: 26 październik - 8 listopad 2015r.

LICZBA GODZIN - 4h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Podstawowe prawa chemiczne i ich zastosowanie do obliczeń chemicznych. Reakcje przebiegające w stosunku stechiometrycznym i niestechiometrycznym. Podział reakcji chemicznych. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.


ZAJĘCIA - 7

TERMIN: 9 - 15 listopad 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 4-6.

Systematyka związków nieorganicznych: wodorki, tlenki – budowa, podział, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne. Reakcje tlenków i wodorków z wodą. Pojęcie amfoteryczności: związki amfoteryczne i ich zachowanie się wobec różnych reagentów.


ZAJĘCIA - 8

TERMIN: 16 - 22 listopad 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Systematyka związków nieorganicznych: kwasy, wodorotlenki (zasady) – budowa, podział, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne. Reakcje kwasów i wodorotlenków. Moc kwasów i zasad. Teorie kwasów i zasad (Arrhenius, Brönsted, Lewis).


ZAJĘCIA - 9

TERMIN: 23 - 29 listopad 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Systematyka związków nieorganicznych: sole – budowa, podział, nazewnictwo, otrzymywanie, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne. Budowa, nazewnictwo oraz zastosowanie związków kompleksowych. Typy wskaźników i ich rola w chemii. Wskaźniki kwasowo – zasadowe i ich praktyczne zastosowanie.


ZAJĘCIA - 10

TERMIN: 30 listopad - 6 grudzień 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Projektowanie i opisywanie doświadczeń ilustrujących różnice w aktywności metali i fluorowców oraz eksperymentów chemicznych związanych z właściwościami fizycznymi i chemicznymi wodorków, tlenków, kwasów, wodorotlenków i soli. Identyfikacja wybranych związków nieorganicznych.


ZAJĘCIA - 11

TERMIN: 7 - 13 grudzień 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 7-10.

Pojęcie rozpuszczania i rozpuszczalności substancji (krzywe rozpuszczalności). Metody rozdzielania mieszanin. Podział mieszanin. Podział roztworów. Właściwości roztworów właściwych i koloidalnych. Własności koligatywne roztworów.


ZAJĘCIA - 12

TERMIN: 14 - 20 grudzień 2015r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Sposoby wyrażania stężeń roztworów. Sporządzanie roztworów o określonych stężeniach. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów. Przeliczanie stężeń. Zadania rachunkowe.


ZAJĘCIA - 13

TERMIN: 4 - 10 styczeń 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Reakcje i procesy zachodzące w roztworach wodnych (dysocjacja, reakcje zobojętniania, reakcje strąceniowe, hydroliza). Jonowa interpretacja równań reakcji strąceniowej, zobojętniania, hydrolizy soli. Wykładnik stężenia jonów wodorowych. Skala pH, jako miernik kwasowości i zasadowości roztworów. Stała i stopień dysocjacji elektrolitu. Iloczyn jonowy wody. Prawa i obliczenia dotyczące równowagi w roztworach wodnych. Iloczyn rozpuszczalności substancji. Wskaźniki w chemii. Zadania rachunkowe.


ZAJĘCIA - 14

TERMIN: 11 - 17 styczeń 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 11-13.

Charakterystyka metali lekkich – blok s (litowce, berylowce) oraz charakterystyka pierwiastków bloku p. Właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych ich związków. Planowanie eksperymentów chemicznych dotyczących tych zagadnień.


 

 

PIERWSZA PRÓBNA MATURA

POZIOM ROZSZERZONY (150 minut)

  


 

 

 


ZAJĘCIA - 15

TERMIN: 18 - 24 styczeń 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Charakterystyka metali ciężkich – blok d (Fe, Cr, Mn, Zn, Cu, Ag). Wodór – otrzymywanie i właściwości. Budowa i właściwości podstawowych połączeń podanych pierwiastków. Eksperymenty chemiczne z udziałem wymienionych substancji.


ZAJĘCIA - 16

TERMIN: 25 - 31 styczeń 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 14-15.

Stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja. Reakcje redoks, bilans elektronowy równania redoks. Rozwiązywanie zadań z uwzględnieniem bilansu elektronowego.


ZAJĘCIA - 17,18

TERMIN: 1 - 14 luty 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 16.

Kinetyka reakcji chemicznych. Równanie kinetyczne reakcji. Wpływ stężenia i temperatury na szybkość reakcji. Rząd reakcji. Statyka reakcji chemicznych. Prawo działania mas. Stała równowagi. Reguła przekory. Zadania rachunkowe.


ZAJĘCIA - 19

TERMIN: 15 - 21 luty 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 17-18.

Termodynamika – równanie termochemiczne, efekty cieplne przemian chemicznych i fizycznych, pojęcie entalpii i entropii, reakcje egzo- i endoenergetyczne, prawo Hessa (włącznie z obliczeniami opartymi na cyklach termochemicznych). Zadania rachunkowe.


ZAJĘCIA - 20

TERMIN: 22 - 28 luty 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 19.

Węglowodory alifatyczne. Budowa i właściwości. Reakcje substytucji, addycji, polimeryzacji, kondensacji i eliminacji – mechanizmy przebiegu reakcji. Warunki reakcji – przewidywanie produktów organicznych.


ZAJĘCIA - 21

TERMIN: 29 luty - 6 marzec 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Węglowodory cykliczne i aromatyczne. Budowa i właściwości. Reakcje substytucji, addycji, polimeryzacji, kondensacji i eliminacji – mechanizmy przebiegu reakcji. Warunki reakcji – przewidywanie produktów organicznych. Obliczenia związane z ustalaniem wzorów węglowodorów – analiza spaleniowa.


ZAJĘCIA - 22

TERMIN: 7 - 13 marzec 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Halogenopochodne węglowodorów. Reguła Miarkownikowa i Zajcewa. Alkohole – podział, nomenklatura, właściwości fizyczne i chemiczne. Porównanie alkoholi mono - i polihydroksylowych. Charakterystyka fenoli. Zadania problemowe.


ZAJĘCIA - 23

TERMIN: 14 - 20 marzec 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 20-22.

Związki karbonylowe (aldehydy, ketony) – podobieństwa i różnice. Próba Tollensa i Trommera.


ZAJĘCIA - 24

TERMIN: 21 - 27 marzec 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Kwasy karboksylowe i ich pochodne (sole, estry, amidy, bezwodniki kwasowe). Mechanizm mycia i prania. Hydroliza kwasowa i zasadowa. Aminy. Tłuszcze.


ZAJĘCIA - 25

TERMIN: 28 marzec - 3 kwiecień 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 23-24.

Izomeria konstytucyjna (szkieletowa, pozycyjna, geometryczna) alkenów, izomeria konstytucyjna (szkieletowa i pozycyjna) alkinów. Elementy izomerii optycznej. Zadania problemowe i testowe.


ZAJĘCIA - 26

TERMIN: 4 - 10 kwiecień 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 25.

Hydroksykwasy i ketokwasy. Aminokwasy – budowa, nomenklatura, właściwości (amfoteryczność). Punkt izoelektryczny. Wiązanie peptydowe i jego cechy. Peptydy. Reakcje kondensacji i polikondensacji. Pojęcie denaturacji, wysalania, peptyzacji, koagulacji. Białka – reakcje charakterystyczne.


ZAJĘCIA - 27

TERMIN: 11 - 17 kwiecień 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Węglowodany – budowa, podział i właściwości. Pentozy i heksozy. Wzory Fischera i Hawortha. Disacharydy i polisacharydy. Porównanie cukrów redukujących i nieredukujących. Kwasy nukleinowe. Zadania problemowe.


ZAJĘCIA - 28

TERMIN: 18 – 24 kwiecień 2016r.

LICZBA GODZIN - 2h

 

REALIZOWANE TEMATY:

Test maturalny obejmujący zagadnienia poruszane na zajęciach 26-27.

Całościowe powtórzenie materiału z chemii nieorganicznej oraz organicznej poprzez rozwiązywanie maturalnych zadań.


 

DRUGA PRÓBNA MATURA

POZIOM ROZSZERZONY (150 minut)